Herrie in de governance driehoek : RvC naar Ondernemingskamer

De Raad van Commissarissen ( RvC) van de Limburgse Omroep L1 is naar de Ondernemingskamer ( OK ) gestapt op basis van een enqueteprocedure ex art. 2 : 245 e.v. BW. Het komt niet vaak voor , dat een RvC zich tot de OK wendt om in te grijpen bij de vennootschap waar ze toezicht op uitoefenen. De RvC beschuldigt de ondernemingsraad (OR) ervan feitelijk te willen bepalen wie er als bestuurder geschikt is, wat een bestuur wel en niet mag doen en van wie afscheid moet worden genomen. Hiermee overschrijdt de OR niet alleen de grenzen van haar ( ook wettelijke ) bevoegdheden, maar wordt ook iedere vorm van constructieve medezeggenschap en daarmee overleg onmogelijk gemaakt, aldus de RvC. Volgens de RvC zorgt de OR sinds 2019 voor veel onrust en negatieve energie in de organisatie, met uiteindelijk een onwerkbare situatie tot gevolg. De RvC wil dat de OK het ontstaan van deze situatie en mogelijke oplossingen laat onderzoeken.
Ook de hoofdredacteur komt aan bod. Hij zou ook hebben bijgedragen aan een onwenselijke bedrijfscultuur.

De OK heeft inmiddels geoordeeld , dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid binnen de vennootschap te twijfelen.
Er is een onderzoek bevolen naar de gang van zaken en als voorlopige voorzieningen worden een extra bestuurder en commissaris benoemd.
De laatste omdat de OK twijfels heeft over de onmachtige RvC. De introductie van de huidige directeur roept vragen op en hoewel de spanningen in het najaar van 2020 opliepen ondernamen de toezichthouders tot eind 2020 geen aktie.

Overigens heeft de OR zich inmiddels bereid verklaard om nieuwe verkiezingen uit te schrijven als dat kan bijdragen aan de oplossing van de bestaande problemen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 van kracht.

Deze wet beoogt de kwaliteit van het bestuur en het toezicht voor de vereniging, cooperatie en stichting te verbeteren en het rechtspersonenrecht te uniformeren.
Een belangrijke vernieuwing is dat ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen zich dan bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie.
Ook de aansprakelijkheid is in dat licht uitgebreid.

Webinar Reorganisatie & Corona 15 en 20 april 2021

Pallas Advocaten organiseert live webinars op 15 en 20 april 2021 over Reorganisatie & Corona. Deelname gratis. Aanmelden via www.pallas.nl

Instemming OR en zwaarwichtig belang in 7: 613 BW / wijziging van arbeidsvoorwaarden

De werkgever mag eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen wanneer sprake is van een zwaarwichtig belang in de zin van art. 7 : 613 BW.
In de praktijk rees de vraag welke betekenis de instemming van de OR heeft voor het antwoord op de vraag of sprake is van een zwaarwichtig belang.
De Hoge Raad heeft nu in de arresten van 17-01-2020 en 29-11-2019 uitgemaakt dat de instemming van de OR wel van enig belang is, maar niet betekent dat er per definitie sprake is van een zwaarwichtig belang.
Dat is veeleer aan de orde wanneer er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Meer invloed OR op beloningsbeleid

De OR mag adviseren over het bezoldigingsbeleid bij beursgenoteerde ondernemingen. Het advies van de OR moet gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden. Vervolgens moet 75 % van de aandeelhouders akkoord gaan.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer