Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden, die op iedere opdrachtrelatie van welke aard dan ook met Mr.J.A. van Gijzen Consultancy B.V. van toepasing zijn.

1.      Algemeen

1.1.   Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mr. J.A. van Gijzen Consultancy BV.(Opdrachtnemer) formeel gevestigd te Rotterdam.  Opdrachtnemer is de enige contractuele wederpartij van de Opdrachtgever .

1.2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

2.      Relatie Opdrachtgever-Opdrachtnemer

2.1.   Opdrachtnemer  zal zich inspannen de overeenkomst met  Opdrachtgever  met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van het door Opdrachtgever beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2.2.   Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Opdrachtnemerverlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

2.3.   Opdrachtgever wordt geacht de opdracht aan door Opdrachtnemer te zijnen behoeve ingeschakelde derden, te hebben gegeven. Opdrachtnemer is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

3.      Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

3.1.   Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens Opdrachtnemer  schriftelijk aan Opdrachtnemer  mede te delen op straffe van verval van recht. Ieder aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt na een  jaar nadat de mededeling door Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Opdrachtnemer  is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever, zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet is nagekomen. Het recht om de overeenkomst met Opdrachtnemer te ontbinden is uitgesloten.

3.2.   Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer  is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval aan honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd is tot maximaal het verschuldigde honorarium in het kalenderjaar waarin de aansprakelijkstelling als bedoeld in 3.1 is gedaan.

3.3.   Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer  gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart  Opdrachtnemer voor aanspraken van derden. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Opdrachtnemer strekken ook ten gunste van  bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Opdrachtnemer.

4.      Honorarium c.a.

4.1.   Opdrachtnemer  brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de zaak bestede tijd, alsmede de gemaakte kosten. Opdrachtnemer heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van Opdrachtgever een voorschot op het honorarium c.a. te verlangen.

4.2.   Betaling van de declaraties van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever onverwijld. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Opdrachtgever  is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van Opdrachtgever onvoldaan blijven. Opdrachtnemer is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij van Opdrachtgever onder zich heeft of aan Opdrachtgever verschuldigd is. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.3.   Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Opdrachtgever te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtgever verschuldigd zijn en/of redelijkerwijs zullen worden.

5.      Overig

5.1.   Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische bewerking van door Opdrachtnemer verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Opdrachtgeververleent toestemming tot contractsoverneming.

5.2.   De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer  respectievelijk komen alleen Opdrachtnemer  toe. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

5.3.   Bij uitsluiting is Nederlands recht op deze overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverlet het recht van HVG om een geschil aanhangig te maken bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam onder toepassing van het dan geldende reglement van dit instituut.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer