Op zoek naar nieuw vormen van medezeggenschap

Op 4 maart 2010 heeft  een innovatieve conferentie genaamd “Nieuwe vormen van organisatie en medezeggenschap” plaatsgevonden, die mede was georganiseerd door Mr.J.A. van Gijzen Consultancy B.V. Deze conferentie was bestemd voor bestuurders, HR funktionarissen en OR leden. Zie voor nadere info de conferentiebrochure en de website van medezeggenschap 20.

Workshops

Door ons zijn de volgende workshops verzorgd:

  • Internationale medezeggenschap: op weg naar een Wereld OR?
  • Toezichthouderschap en de relatie met de OR: de voordrachtscommissaris.

Presentatie “Naar een Wereld OR”?

Onze presentatie “Naar een Wereld OR?” kunt u hier als pdf downloaden.

Nieuwe Euro-OR richtlijn

Op 6 mei 2009 is de nieuwe Europese richtlijn inzake transnationale medezeggenschap vastgesteld (R2009/38/EG). De lidstaten van de EU moeten deze Richtlijn voor 5 juni 2011 in hun nationale wetgeving verwerkt hebben. Er zijn aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de definities van “Informatie”en “Consultatie”, die aldus meer en meer opschuiven naar wat wij in Nederland met de Wet op de Ondernemingsraden gewend zijn.

OR en Corporate Governance

Recentelijk is een onderzoeksrapport beschikbaar gekomen inzake de ontwikkelingen in Corporate Governance en de rol van de OR daarin. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van  Prof.dr.ir. R. Goodijk van de RU Groningen in opdracht van Minister SZW Donner. Geconcludeerd wordt dat het recht tot voordracht van commissarissen in struktuurvennootschappen door ondernemingsraden nog nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Voorts blijken wettelijke regelingen van bevoegdheden op zichzelf onvoldoende voor het gebruik ervan  in de praktijk.

Benutting van bevoegdheden

De benutting van bevoegdheden zou volgens de onderzoekers gestimuleerd kunnen worden via:

  • betere richtlijnen en criteria voor het gebruik ervan( handleidingen,toolkits e.d.)
  • het vastleggen van nadere afspraken over de gewenste omgangsvormen tussen OR,bestuurder en RVC in convenanten.
  • gerichte scholingsaktiviteiten.
Spreekrecht OR in aandeelhoudersvergadering

Per 1 juli 2010 is een nieuwe wet in werking getreden inzake spreekrecht voor de OR tijdens aandeelhoudersvergaderingen van naamloze vennootschappen. Dit spreekrecht geldt in geval van belangrijke besluiten zoals besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede bij de vaststelling van het beloningsbeleid.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer