Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd.

In verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid is aan artikel 31b van de WOR een extra lid toegevoegd inzake informatie over uitzendkrachten.

Het nieuwe lid van artikel 31b WOR luidt :
“De ondernemer verstrekt,mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, tevens ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens inzake de op grond van een uitzendovereenkomst in de onderneming werkzame personen en doet daarbij tevens mondeling of schriftelijk mededeling ten aanzien van de te verwachten ontwikkelingen wat betreft het aantal op basis van een uitzendovereenkomst werkzame personen in het komende
jaar.”

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer