Publicatie “Invloed op toezicht en de voordrachtscommissaris” verschenen

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders is is op 7 november 2011 een symposium georganiseerd, waarbij de publicatie “Invloed op toezicht” is aangeboden aan Dr. Alexander Rinnooy Kan, Voorzitter Sociaal Economische Raad. Deze publicatie, waarvan Mr. J.A. van Gijzen een van de auteurs is, kan via deze website besteld worden (zie Contact). Een belangrijk thema in deze publicatie vormt de rol van de Ondernemingsraad (OR) ten opzichte van het toezicht op de onderneming en meer in het bijzonder de relatie met de voordrachtscommissaris.

In feite zijn er overeenkomsten tussen een OR en een Raad van Commissarissen( RvC) nu beiden een wettelijke taak hebben op het vlak van advies en toezicht uit te oefenen in het belang van de onderneming in al haar doestellingen. Deze duo taak is nog meer van belang bij stichtingen waar een algemene vergadering van aanddelhouders ontbreekt. Opvallend is dan dat de OR nagenoeg geheel ontbreekt in de opeenvolgende Corporate Governance Codes, waar art. 8 boek 2 BW gedragsregels geeft voor organen van de vennootschap waartoe, naar thans algemeen wordt aangenomen ook de OR behoort.

Wat zou er dan in de Codes kunnen worden aangepast? Te denken valt aan:

  • Het samenspel tussen de driehoek Bestuur,RVC en OR.
  • Overleg met de OR bij afwijking van aanbevelingen.
  • Voorbereiding samenstelling profielen commissarissen met OR.
  • Inbreng OR bij evaluatie functioneren commissarissen.

In de Wet op de Ondernemingsraden zelf zou het toezichtsartikel 28 aangevuld kunnen worden met het monitoren van een juiste toepassing van de Codes.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer