Opschorten en frusteren medezeggenschapsoverleg levert voldoende redenen om aan een juist beleid te twijfelen.

Het inhoudelijk overleg tussen het Betuur en de Clientenraad van de Stichting Zorgcenta is opgeschort,waardoor belangrijke besluiten als de vaststelling van de begroting en de jaarrekening niet met de Clientenraad kunnen worden besproken. De Clientenraad verzoekt de Ondernemingskamer een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en het beleid op basis van het enqueterecht.De Ondernemingskamer oordeelt , dat het eenzijdig en voor onbepaalde tijd opschorten van de medezeggenschap en het informatierecht van de Clientenraad ,de mede daardoor ontstane patstelling tussen Bestur en Clientenraad, alsook de ogenschijnlijke inactiviteit van de Raad van Toezicht dienaangaande, gegronde redenen opleveren om aan een juist beleid te twijfelen.( Hof Amsterdam,Ondernemingskamer,29 april 2010).

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer