Herrie in de governance driehoek : RvC naar Ondernemingskamer

De Raad van Commissarissen ( RvC) van de Limburgse Omroep L1 is naar de Ondernemingskamer ( OK ) gestapt op basis van een enqueteprocedure ex art. 2 : 245 e.v. BW. Het komt niet vaak voor , dat een RvC zich tot de OK wendt om in te grijpen bij de vennootschap waar ze toezicht op uitoefenen. De RvC beschuldigt de ondernemingsraad (OR) ervan feitelijk te willen bepalen wie er als bestuurder geschikt is, wat een bestuur wel en niet mag doen en van wie afscheid moet worden genomen. Hiermee overschrijdt de OR niet alleen de grenzen van haar ( ook wettelijke ) bevoegdheden, maar wordt ook iedere vorm van constructieve medezeggenschap en daarmee overleg onmogelijk gemaakt, aldus de RvC. Volgens de RvC zorgt de OR sinds 2019 voor veel onrust en negatieve energie in de organisatie, met uiteindelijk een onwerkbare situatie tot gevolg. De RvC wil dat de OK het ontstaan van deze situatie en mogelijke oplossingen laat onderzoeken.
Ook de hoofdredacteur komt aan bod. Hij zou ook hebben bijgedragen aan een onwenselijke bedrijfscultuur.

De OK heeft inmiddels geoordeeld , dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid binnen de vennootschap te twijfelen.
Er is een onderzoek bevolen naar de gang van zaken en als voorlopige voorzieningen worden een extra bestuurder en commissaris benoemd.
De laatste omdat de OK twijfels heeft over de onmachtige RvC. De introductie van de huidige directeur roept vragen op en hoewel de spanningen in het najaar van 2020 opliepen ondernamen de toezichthouders tot eind 2020 geen aktie.

Overigens heeft de OR zich inmiddels bereid verklaard om nieuwe verkiezingen uit te schrijven als dat kan bijdragen aan de oplossing van de bestaande problemen.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer