Heeft u al uw OR reglement aangepast door de wijzigingen van de WOR?

Op 1 januari 2022 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd, maar niet elke OR heeft de wijzigingen doorgevoerd.

Het doel van deze wijzigingen is flexwerkers eerder bij de medezeggenschap te betrekken door verkorting van de kiesrechttermijn. Werknemers zijn nu al na 3 maanden kiesgerechtigd (was 6 maanden) en verkiesbaar (was 12 maanden) en uitzendkrachten vanaf 18 maanden (was 24 maanden).

Overigens kende de WOR al de mogelijkheid om van de wettelijke kiestermijnen af te wijken (zie art. 6, lid 5 WOR). Bovendien kan de OR op grond van art. 6 lid 4 WOR  gezamenlijk met de ondernemer een of meer groepen van personen zonder dienstverband, die regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanwijzen als in de onderneming werkzame personen.

Naast de wijzigingen ten aanzien van de kiestermijn kan sinds dit jaar ook worden afgeweken van de hoofdregel in art. 15 lid 2 WOR dat een vaste commissie van de OR in meerderheid uit OR- leden moet bestaan. Meer niet OR-leden kunnen nu ook aan de werkzaamheden van de OR gaan bijdragen. Als een vaste commissie niet uit een meerderheid van OR-leden bestaat, blijft in dat geval het advies- en instemmingsrecht wel bij de OR en kan dus niet aan de vaste commissie worden gedelegeerd.

Heeft u naar aanleiding van deze wijzigingen het OR reglement aangepast?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Julien Blok, 06 151 201 89, of julien.blok@pallas.nl

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer