Gewijzigde Wet op de ondernemingsraden op 19 juli in werking getreden

Bron: SER
EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Den Haag, 22 juli 2013

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet op de ondernemingsraden (WOR) op 19 juli heeft de SER wettelijk de taak gekregen om medezeggenschap in organisaties en bedrijven te bevorderen. Onderdeel hiervan is het bevorderen van kwalitatief goede scholing en vorming van OR-leden.

De nieuwe taak van SER vindt zijn oorsprong in het door het kabinet overgenomen SER-advies ‘Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad’ uit 2011. Daarin pleitte de SER om het recht op scholing en vorming van OR-leden, de kwaliteit en de financiering daarvan op een nieuwe wijze te waarborgen. Ook stelde de SER daarin voor een stichting op te richten voor het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en een speciale SER-commissie in te stellen die als taak krijgt medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Wat zijn de gevolgen voor de SER?

Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)
Deze in 2012 opgerichte SER- commissie, onder voorzitterschap van prof. mr. F.B.J. Grapperhaus, heeft nu een wettelijke grondslag. Zij heeft als algemene taak het bevorderen van medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in bedrijven en organisaties. De CBM richt zich jaarlijkse op enkele specifieke onderwerpen die zij – naast de uitvoering van haar reguliere taken – belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap.

Certificering OR-cursussen door Stichting SCOOR
De oprichting van de Stichting SCOOR door de SER heeft ten doel de kwaliteit van OR-opleidingen en cursussen te bewaken. Dit gebeurt met een systeem van certificering van OR-opleidingsinstituten. De certificering door SCOOR zal naar verwachting vanaf 1 september beginnen.

Mezzo voortaan bij de SER
Per 1 april 2013 heeft de SER het beheer van Mezzo, het informatiesysteem voor ondernemingsraden in Nederland, overgenomen. CBM wil Mezzo onder andere voor onderzoek op medezeggenschapsgebied gebruiken. OR’en en andere medezeggenschapsorganen wordt gevraagd hun gegevens in Mezzo in te voeren.

Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden
De CBM roept in haar aanbeveling van december 2012 ondernemers en OR-en op zich voor goede scholing in te zetten. Zij benadrukt het belang van kwalitatief goede medezeggenschap.

Richtbedragen OR-cursussen
Op voordracht van de CBM stelt de SER jaarlijks zogenoemde richtbedragen vast voor OR-scholing. Daarmee kunnen OR’en en bestuurders zien wat redelijke kosten zijn voor kwalitatief goede scholing en vorming.

Scholingskamer
De bedrijfscommissies stellen een speciale scholingskamer in waar OR en bestuurder geschillen over de toepassing van het wettelijk scholingsrecht kunnen voorleggen.

Geschilbemiddeling door bedrijfscommissies
De bedrijfscommissies Markt I en Markt II behouden hun taak bij geschilbemiddeling tussen OR en bestuurder. Wel kunnen OR en bestuurder voortaan ook rechtstreeks naar de rechter stappen.

Stopzetting WOR-heffing
De heffing voor werkgevers ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden vervalt door de wijziging van de WOR. Materieel was de heffing al per 1 januari 2013 stopgezet. Deze heffing legde de Belastingdienst namens de SER op.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer