Actualiteiten

Adviesrecht ondernemingsraad bij toepassing verzwakt structuurregime

Op 1 juli 2016 heeft de Ondernemingskamer (200.187.399/01 OK ) geoordeeld dat een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders over de toepassing van een verzwakt structuurregime als een besluit van de werkgever moet worden gezien, waaromtrent de ondernemingsraad een adviesrecht heeft. Een daaraan voorafgaand besluit dat voor benoeming als commissaris alleen personen in aanmerking komen  in dienst van het concern, behelst volgens de Ondernemingskamer een wezenlijke beperking van het wettelijk recht van aanbeveling van de ondernemingsraad (artikel 2:268 BW )

Tweede Kamer stemt in met wijziging Arbowet

De Tweede Kamer heeft in september ingestemd met een wijziging van de ARBO wet. Dat betekent onder meer dat na goedkeuring van de Eerste kamer de Ondernemingsraad vanaf 2017 een instemmingsrecht heeft bij het aanstellen van een preventiemedewerker.

Ondernemingsraad meer bevoegdheden bij pensioenregelingen

Op 1 oktober 2016 zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad uitgebreid door een wijziging van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. Een ondernemingsraad heeft voortaan een instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van alle pensioenovereenkomsten, ongeacht de pensioenuitvoerder, dus ook wanneer de te wijzigen regeling is ondergebracht bij een pensioenfonds of een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dat was oorspronkelijk beperkt tot pensioenregelingen, die worden ondergebracht bij een pensioenverzekeraar.

Wetsvoorstel tot aanpassing WOR inzake informatie beloningsverhoudingen

De regering heeft de Tweede kamer voorgesteld de bespreking inzake beloningsverhoudingen in de onderneming met de ondernemingsraad voor de ondernemer verplicht te stellen teneinde dit onderwerp duidelijker op de agenda te krijgen. Daartoe wordt in artikel 23 Wet op de Ondernemingsraden toegevoegd, dat in ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval de beloningsverhoudingen als bedoeld in artikel 31d worden besproken.

Wetvoorstel continuïteit ondernemingen (pre-pack) bij Eerste Kamer

Met de pre-pack regeling wordt beoogd een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming zorgvuldig voor te bereiden en daarmee de kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs te vergroten. De pre-pack is een voorgenomen doorstart die voor het faillissement wordt voorbereid, maar pas na de uitspraak van de faillietverklaring wordt geformaliseerd. Ook aan het belang van de werknemers is gedacht, nu zowel in de stille voorbereidingsfase als in de faillissementsfase een vertegenwoordiger van de werknemers/ondernemingsraad actief in het proces kan worden betrokken.

Dat is ook van belang nu de Ondernemingskamer op 26 mei 2016 ( 200.184.273/01 OK ) heeft geoordeeld dat het adviesrecht van de ondernemingsraad onverenigbaar is met het faillissementsrecht.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer